Inriktning

Socialterapeutisk friskvård
- kontinuitet och utveckling genom social friskvård

Socialterapi ligger till grund för metodiken. Utgångspunkten är att stödja och bereda möjligheter att utveckla det friska hos varje person. Metoden bygger på stabilitet, förutsägbarhet och hanterbarhet, vilket uppnås genom fasta rutiner, planering med bl.a. fokus på årstidernas växling i kombination med friskvårdsaktiviteter.

Metoden har sitt teoretiska ursprung i antroposofiskt inriktade verksamheter, och har genom åren utvecklats i Såneby Viks regi mot en mer praktiskt, mer miljöterapeutiskt inriktad verksamhet, där en systemisk och väl planerad utformning av den sociala, materiella och psykologiska miljön, tillsammans med ett väl planerat, avgränsat men samtidigt integrerat sammanhang för tid och rum skapas utifrån den enskildes situation och behov.

Utveckling

Brukarna bereds utvecklingsmöjligheter genom daglig sysselsättning, daglig handledning och speglande samtal, handledning under fysiska aktiviteter, daglig social träning, hälsofrämjande mathållning, upprättande och etablerande av vanor som kan stödja och främja självbestämmande.

Verksamheten skall utformas så att den enskildes förmåga och behov stimuleras till intresse för delaktighet i samhället. De begrepp som ska styra insatsernas inriktning och som utgör grunden för kvaliteten är valfrihet, kontinuitet, integritet, värdighet, meningsfullhet, begriplighet, gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter.

I boendet stöds brukaren med daglig rytm, att skapa rutiner, att göra omvärlden och tillvaron begriplig. Brukaren får ett omfattande stöd med i ett hem alla förekommande uppgifter och sysslor. Brukaren uppmuntras till en aktiv och rik fritid.

Friskvård är ett viktigt inslag för både medarbetare och brukare. Detta sker i form av simning, vattengymnastik, fysträning på gym, sjukgymnastik, promenader, olika former av terapier. En sjuksköterska är knuten till verksamheten som är ansvarig för delegering av läkemedel.